بزرگترین اتاق فرار در ایران

اتاق فرار مجتمع تجاری کورش

مجموعه اسکیپ می در شهر تهران سه شعبه دارد که یکی از این سه شعبه واقع در تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه ستاری مجتمع تجاری کورش طبقه دوم. جنب شهربازی می باشد، اسکیپ روم شعبه کوروش دارای 5 بازی اتاق فرار می باشد. که هر 5 بازی آن مربوط به مجموعه اسکیپ می است. در مقالات آتی به معرفی هریک از این اتاق های فرار به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

منبع:نظر دهید